IBC 20-66

$25.00

IBC 20-66: A Simplified Calculation Method of Flexural Strength Calculation for CFST Composite Truss Bridge
Yinping Ma, Chang’an University, Xi’an, ShaanxiĀ  China; Yongjian Liu, Chang’an University, Xi’an, ShaanxiĀ  China; Lei Jiang, Chang’an University, Xi’an, Shaanxi, China; Mampiandra N.H. Zafimandimby, Chang’an University, Xi’an, Shaanxi, China